ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Aνεμοθώρακας Plexiglas Resist “HP” για μεγαλύτερη προστασία από τον άνεμο.